O nouă lege venita din partea deputatului PNL Florin Roman, care reglementează domeniul construcțiilor!

0
15283

Parlamentul României a adoptat o noua lege care poarta numele deputatului Florin Roman, in domeniul construcțiilor, care vine in completare la “Legea debirocratizarii”.

Principalele prevederi ale noii legi sunt:

​- Investitorii au următoarele obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:

​- obţinerea acordurilor şi a avizelor prevăzute de lege, precum şi a autorizaţiei de construire și acordului/autorizației administratorului drumului pentru realizarea branșamentelor la rețelele de utilități ale infrastructurii edilitare, cu plata taxelor de racordare aferente branșamentelor;

​ ​- efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizația de construire, numai împreună cu recepția la terminarea lucrărilor a branșamentelor la infrastructura tehnico – edilitară și, pentru ansamblurile de locuințe individuale și colective, precum și pentru construcțiile de utilitate publică, inclusiv a căilor de acces.

​- predarea către proprietar a construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor de construcții și punerea în funcțiune a branșamentelor autorizate și definitive la rețelele de utilități publice ale infrastructurii edilitare, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții.

​- Proprietarii construcţiilor au următoarele obligaţii principale:

​- darea în folosință a construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune a branșamentelor autorizate și definitive la rețelele de utilități publice ale infrastructurii edilitare, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții, preluarea acesteia și obținerea autorizațiilor potrivit legii;

​- permiterea utilizării construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și preluarea construcției, având puse în funcțiune și recepționate, de către proprietarul investitor/proprietarul inițial, toate branșamentele la utilitățile edilitare corespunzător avizelor furnizorilor de utilități anexă la autorizația de construire.

​- Executarea unei construcții noi, a unei intervenții la o construcție existentă, precum și desființarea acesteia cu încălcarea prevederilor referitoare la documentația de execuție constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei.

​- Se pot executa fără autorizație de construire:

​- lucrări de branșamente aeriene în zonele în care nu sunt interzise prin regulamentul local de urbanism;

​- lucrări de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizația administratorului drumului;

​- montarea pe clădiri a sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice şi/sau panouri solare pentru încălzirea sau prepararea apei calde, cu înştiinţarea prealabilă a autorităţilor administraţiei publice locale şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. Sistemele fotovoltaice vor fi susţinute de o structură formată din elemente constructive capabile să asigure stabilitatea întregului ansamblu, să preia încărcările din greutatea proprie și a panourilor, precum şi din acţiunea vântului.ˮ

​- Diminuarea amenzilor de la 50.000 lei și respectiv 100.000 lei la 5.000 lei și respectiv 20.000 lei pentru:

​- menţinerea după expirarea termenului prevăzut prin autorizaţie sau după terminarea lucrărilor autorizate ori adaptarea în alte scopuri faţă de cele prevăzute în autorizaţie a construcţiilor, lucrărilor şi amenajărilor cu caracter provizoriu;

​- neaducerea terenului la starea iniţială de către investitor, după terminarea lucrărilor, precum şi nerealizarea lucrărilor de curăţare, amenajare ori degajare, după caz, a amplasamentului şi/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuţiei, o dată cu încheierea lucrărilor de bază;

​- neîndeplinirea obligaţiei de repunere în starea anterioară a terenurilor care au făcut obiectul contractelor de închiriere de către titularii de licenţe/permise/autorizaţii, la desfiinţarea acestora.

​- Pe bază de protocoale încheiate între autoritățile administrației publice locale și emitenții de avize și acorduri, C.A.U. se compune din:

​​- specialişti provenind din structura proprie a aparatului administraţiei publice locale care asigură și secretariatul comisiei;

​​- reprezentanţii delegaţi ai tuturor societăţilor care administrează și/sau furnizează utilitățile urbane -avizatori;

​​- reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor descentralizate ale administraţiei publice centrale în domeniile prevenirii şi stingerii incendiilor, apărării civile şi al protecţiei sănătăţii populaţiei, prevăzute de lege;

​​- reprezentanții altor instituții emitente de avize și acorduri relevante, după caz.

​- Secretariatul C.A.U. organizat în cadrul structurii de specialitate, preia documentațiile și verifică respectarea condițiilor din certificatul de urbanism depus de solicitanți.

​- În situația în care documentația depusă nu respectă cerințele urbanistice care să permită continuarea procedurii de avizare- autorizare, returnează solicitantului documentația neconformă.

​- În situația respectării cerințelor urbanistice, transmite documentațiile de avizare, prin intermediul punctului unic de contact http://www.edirect.e-guvernare.ro/ către fiecare reprezentant al avizatorilor prevăzut în certificatul de urbanism.

​- Secretariatul C.A.U. urmărește emiterea avizelor în termenele prevazute de lege, iar în cazul depășirii acestora, sesizează Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. pentru aplicarea sancțiunilor conform legii.

​- Solicitantul achită la casieria primăriei/consiliului județean sau prin intermediul https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public taxele pentru avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism în baza dispozițiilor de plată emise de către secretariatul C.A.U. în ziua depunerii documentelor, chitanțele atașându-se la cererea pentru obținerea avizelor și acordurilor prin intermediul C.A.U.

​- Taxele intră într-un cont colector (sume de mandate) de unde se virează către emitenții avizelor/acordurilor în maximum 24 de ore de la primire.

Aceasta lege aduce completări la legea anterioară:

1: Dezvoltatorii imobiliari nu mai pot vinde apartamente fără toate bransamentele in funcțiune;

2. Nu se mai poate da autorizatie de construire in zone fără utilități!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Loading...